Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Tuetun opiskelun koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa.

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, täyttyvätkö edellytykset opiskelua suunnittelevan koulutustarpeelle ja omaehtoisen opiskelun tukemiselle.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla.

Mihin opintoihin voi saada työttömyysetuutta?

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua, kuten tutkinnon suorittamista yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lisäksi päätoimisia ovat nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Opintojen tulee johtaa

  • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
  • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
  • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Aiempia opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos opintojen keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi. Asia selvitetään opintosuoritusrekisteriotteen tai koulutuspalvelun tuottajan antaman muun selvityksen perusteella. Rajoitus ei kuitenkaan koske työsuhteen aikana aloitettuja opintoja tai opintoja, jotka on aloitettu työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana, tai jos samoja opintoja on opiskeltu työvoimakoulutuksena.

Yliopistossa suoritettavia alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintoja voidaan tukea vain seuraavissa tilanteissa:

  • Opintoja on harjoitettu aiemmin ja niiden keskeytymisestä on vähintään vuosi
  • Aloitetaan kokonaan uudet opinnot, kun siihen on erityinen peruste
  • Jatketaan työssä ollessa tai työvoimakoulutuksena aloitettuja opintoja (keskeytymisestä on alle vuosi tai opinnot eivät ole lainkaan keskeytyneet), joiden jatkamiselle on erityinen syy.

Jatkotutkintona suoritettavia lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavia opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella.

Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta.

Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia, mutta opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Perusopetuksen suorittamista voidaan kuitenkin tukea enintään 48 kuukauden ajan. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana.

Jos opintojasi ei voi tukea työttömyysetuudella, sinulla voi silti olla mahdollisuus opiskella sivutoimisesti ilman, että menetät työttömyysetuutta.

Tuen määrä ja sen maksaminen

Jos opiskeluasi on päätetty tukea, saat opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Jos omaehtoista opiskeluasi tuetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisesti, voit saada myös kulukorvausta.

Tukea saavana opiskelijana sinun pitää ilmoittaa muun muassa opintojesi edistymisestä. Jos TE-toimisto ja etuuden maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, oikeus työttömyysetuuteen voi päättyä ja maksettua etuutta voidaan periä takaisin. Tukemisen keskeyttäminen edellyttää pätevää syytä (esimerkiksi työhön meno, sairaus, perhevapaa). TE-toimisto harkitsee esittämäsi syyn pätevyyden. Oppilaitoksen lomajaksoa ei pidetä pätevänä syynä.

Lisätietoa ja neuvontaa saat oikealla olevista linkeistä.